بیانیه ها

مهر. ۸ | بمناسبت سالگرد ترور و جنایت رژیم مافیایی جمهوری اسلامی د ر ۱۷ سپتامبر سال ۱۹۹۲ در رستوران میکونوس... دنباله نوشته »