خانه » بیانیه ها, تازه ها » بیانیه شورای عالی رهبری حزب پان ایرانیست

پاینده ایران

سازمان برون‌مرزی حزب پان ایرانیست

«سازمان برون‌مرزی حزب پان ایرانیست» سال‌ها است به عنوان یک سازمان مستقل سیاسی با گردهم‌آیی پان ایرانیست های پایبند به آرمان پان ایرانیسم مقیم در بیرون از مرزهای کشور بر‌پا شده است و بدون وقفه به کوشش های خود برای توسعه‌ی اندیشه و هدف‌های حزب پان ایرانیست ادامه می‌دهد.‌ تلاش‌های این یاران آرمان‌خواه در شناساندن حزب پان ایرانیست و اهداف و آرمان‌های آن به همه ایرانیان برون از مرز، جای تقدیر دارد و کوشش‌های آن سازمان در چارچوب تاکتیک‌ها و هدف های تعریف شده از سوی شورای عالی رهبری حزب پان ایرانیست مورد حمایت است.

شورای عالی رهبری حزب پان ایرانیست

نظرات