پاینده ایران
با درود به سروران و هموندان گرامی در شورای عالی رهبری حزب پان ایرانیست

آگهی نامه دهم خرداد ماه ۱۳۹۹ آن شورا دریافت گردید. هموندان شما در سازمان برون مرزی از این کنش نیک و هوشمندانه سروران یعنی ” مردودیت احکام اخراج ” که در راستای پیوند و همبستگی اندامان و یکپارچگی حزب انجام گرفته و از سویی هم’خواست دیرین هم پیمانان شما در سازمان برون مرزی حزب پان ایرانیست بوده است شادمانانه پشتیبانی کرده و سپاسگزاری میکنند. ناگفته نماند که سرور زهرا صفارپور دبیر کل پیشین حزب و یکی از اندامان شورای عالی رهبری در پیشبرد این خواست کوشش بسیار بکار بستند که بهر روی بر آمدی شایسته ببار آورده است. ما از ایشان بسیار سپاسگزاریم. شکی نیست که اکنون همگان و بویژه شورا. باید گامهایی پیوسته و بهنگام در راستای برگزاری کنگره دهم حزب بردارند . سازمان برون مرزی حزب پان ایرانیست برای رسیدن به این آماج .همراه و پشتیبان شما است و از هر گونه کمکی کوتاهی نخواهد کرد.

با مهر و سپاس
سخنگوی سازمان برون مرزی حزب پان ایرانیست
دکتر حسن کیان زاد

نظرات