جانباختگان

جانباختگان

این صفحه برای پاسداشت نام جانباخنگان«پان ایرانیست» ایجاد شده و در آینده کاملتر خواهد شد از تمامی هموندان و هم میهنان دعوت می کنیم تا اطلاعات و مستندات مربوط به جانباختگان را برای روابط عمومی حزب ارسال کنند تا به تدریج نامها، توضیحات و تصاویر به این بخش افزوده شود.

پان ایرانیستها (شامل حزب و مکتب پان ایرانیسم) در درازای هفت دهه مبارزه ی خود برای استقرار حاکمیت ملی, حفظ تمامیت ارضی ایران و آرمانهای میهن پرستانه آن ,جانباختگانی را تقدیم ملت ایران کردند.

در این میان کسانی پیش از انقلاب سال ۵۷ به شهادت رسیدند گروهی با پیروزی انقلاب اسلامی اعدام شدند یا به قتل رسیدند و گروهی دیگر پس از وقوع جنگ هشت ساله ی  ایران و عراق که پان ایرانیست ها به عنوان تنها گروه اپوزیسیون فراخوان شرکت در آن دادند و محسن پزشکپور(پندار) برای نخستین بار عنوان «دفاع مقدس» بر آن نهاد، جان خود را فدای میهنشان کردند.

فهرست جانباختگان:

سرور علیرضا رئیس
سرور هوشنگ رضیان
سرور دکتر محمد رضا عاملی تهرانی‌
سرورمنوچهر مسعودی
سروراصغر لقابی
سرور لقابی (پدر اصغر لقابی)
بانو دکتر هما دارابی
سرور داریوش فروهر
بانو پروانه اسکندری فروهر

هنگام دفاع مقدس از مام میهن:

سرور محمد نریمانی
سرور هومن امیر همایون
سرور احمد طهماسبی
سرور هادی تجری
سرور سیامک بوجاری
سرور عنایت الله امینی
سرور اکبر یار محمّدی
سرور محمد حسین پاکزاد
سرور بهنام محمّدی
سرور عصمت دری
سرور لطیف سالمی
سرورحسین فهمیده

به اتهام شرکت در نوژه:

سرهنگ ستاد سرور دکتر حسن مقبل زاده
سرهنگ چتر باز سرور محمد رضا زاد نادری
سرهنگ  زرهی  سرورعزیز مرادی
درجه دار نیرو ویژه هوابرد سرور محسن عسکریان
درجهٔ دار نیرو ویژه هوا برد سرور محمد جواد حیدری