درباره وبسایتها

درباره وبسایتها

وبسایتهای حزب پان ایرانیست در خارج از ایران طراحی و منتشر می شوند و مسئولیت، تصمیم گیری و سیاست گذاری آن هم با هموندان حزب پان ایرانیست – برونمرز است، که مستقل عمل می کنند. از اینرو هیچکدام از هواداران یا هموندان حزب پان ایرانیست در داخل کشور برای آنچه ما منتشر می کنیم، مسئولیت حقوقی در قبال نظام اسلامی ندارند.