خانه » بیانیه ها, تازه ها » پیروز رستاخیز پر افتخار ملت ایران بر ضد انیران وضحاکان زمان. ( ۲ )

 

 

 

پاینده ایران

بیانیه

هم میهنان گرامی، شاهزاده رضا پهلوی،

سرانجام آن روز موعود رستاخیز شکوهمند ملت ایران بر ضد حکومتگران بیدادگر جمهوری فاشیستی اسلامی فرا رسید. مردمان آزاده میهن عزیزمان ایرانزمین از خرد و بزرگ، زنان، جوانان و پیرسالان با طرح شعار های ساختار شکن چونان “مرگ بر استبداد” ، “مرگ بر دیکتاتور” ، “ما انقلاب کردیم، ما اشتباه کردیم” “سوریه را رها کن، فکری بحال ما کن” سمت وسوی مبارزات اعتراضی و آزادیخواهانه خود را بسوی کل نظام و نهاد های مافیایی ، غارتگر و سرکوبگرش نشان گرفته اند. این خیزش مردمی، جنبشی است فراگیرو هویت مدار ملی، نشئت گرفته از خواسته ها و مطالبات روز مره زندگی در بستر فقر و محنت و تنگدستی و فساد گسترده اجتماعی و هم در راستای رسیدن به ساختاری مردمسالار، دادگر، قانونمدار، ملی، جدایی دین از حکومت و ایرانی مستقل و آزاد و پیشرفته که بتواند بار دیگر جایگاه ویژه و شایسته خود را در میان دیگر ملت های آزاد جهان و نهادها و سازمانهای بر جسته بین المللی، بیابد. ما پان ایرانیستها در درون و هر گوشه از این جهان که بسر میبریم چونان بیش از شش دههه از مبارزات سیاسی گذشته همگام و همراه مردمان آزاده و ایرانپرست ایرانزمین خواهیم بود.

از سوی دیگر در راستای پیشبرد و استمرار این جنبش ملی و میهنی، مردم بپاخاسته ایرانزمین خواهان پیشگامی و پشتیبانی شما از آنها شده که خود نمادین اعتماد و سازگاری بر گرفته ای است از کوشش های پیگیردهه های گذشته شما بر ضد استبداد حکومتگران در ایران و در پهنه جهان آزاد.

 سازمان برون مرزی حزب پان ایرانیست بر خواست مرد مان آزاده میهنمان ارج می نهد و در این پیکار بزرگ ملی همراه و همگام شما خواهد بود.

پیروز رستاخیز پر افتخار ملت ایران بر ضد انیران وضحاکان زمان.

دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶

سازمان برون مرزی حزب پان ایرانیست

 

 

نظرات