خانه » بیانیه ها, تازه ها » روزملی شدن صنایع نفت در سراسر کشور ، خجسته باد

 

 

۲۹ اسفند

روزملی شدن صنایع نفت در سراسر کشور ، خجسته باد

روز ۲۹ اسفند ۱۳۲۹  مبارزه‌ی بزرگ و بی‌امان ملت و مردم ایران برای کوتاه کردن دست انیران از صنایع نفت ، در قالب    « ملی کردن صنایع نفت در سرتاسر کشور » به پیش‌گامی دکتر محمد مصدق ، به بار نشست .

روز ۲۹ اسفندماه ۱۳۲۹ به دنبال تصویب طرح قانونی ملی شدن صنایع نفت در سراسرکشور در مجلس شورای ملی  ، مجلس سنا نیز آن را تصویب کرد .

مبارزه‌ی پرشکوه ملت ایران ، درس بزرگی برای همه‌ی ملت‌های زیر سلطه‌ی امپریالیسم و استعمار بود . بر پایه‌ی این الگو و با وجود کودتای آمریکایی ـ انگلیسی ۲۸ امردادماه ۱۳۳۲ ، این مبارزه از سوی بسیاری از کشورهای تحت سلطه ، پی گرفته شد و پیروزی‌های چشم‌گیری نیز به دست آمد .

 

 

محمد مصدق

حزب پان ایرانیست ، این روز برزگ را به ملت بزرگ و مردم  ایران شادباش می‌گوید و خاطره‌ی این مبارزه‌ی شکوهمند و دکتر محمد مصدق ، پیشوای ایران‌پرست این نبردِ عظیم تاریخی را گرامی می‌دارد .

در این مبارزه بزرگ میهنی ، پان‌ایرانیست‌ها  سهم والا و به سزایی دارند . آنان با درهم شکستن جو ترور حزب توده بر دانشگاه‌ها ، دبیرستان‌ها ، کارخانه‌ها و کوچه و بازار در سرتاسر کشور ، امکان حضور میلیونی مردم را در این مبارزه‌ی شکوهمند ملی ، فراهم ساختند .

درود بر ملت برزگ و مردم مبارز ایران ، آفرینندگان حماسه‌ی بزرگ و تاریخی ملی کردن صنایع نفت در سرتاسر کشور .

درود بر دکتر محمد مصدق ، پیشوای مبارزه‌ی ملت و مردم ایران در این برهه‌ی تاریخی .

استوار باد حزب پان‌ایرانیست ، ستون اصلیِ مبارزات ملت و مردم ایران برای ملی‌کردن صنایع نفت در سرتاسر کشور .

پاینده ایران

۲۸ اسفندماه ۱۳۹۴

دفتر مرکزی حزب‌پان ایرانیست

( هیات اجرایی/هاج )

سازمان‌های برون مرزی حزب پان‌ایرانیست

سازمان ملی دانش‌جویان و دانش‌آموزان ایران ( ایران پاد )

سازمان ملی زنان ایران ( ایراندخت )

انجمن ملی تبریز

نظرات