خانه » تازه ها, مناسبت ها » هفتم آبان ، روزجهانی کورش بزرگ

هفتم آبان ، روزجهانی کورش بزرگ

‫‫‫‫۷ آبان ۱۳۹۷

کوروش
ترا با زبان ،
نماز نتوان برد .
ترا با سخن ،
نیایش نتوان کرد .
ترا با شعر ،
نتوان ستود .

کوروش
ای آزادگی بخشِ ، انسان .
ای برترین برترین ها ،
ای دگر یافت نشدنی ۱
ای مردِ انشان
ای مردِ بخارا و سمرقند ،
ای مرد بلخ و بامیان .
ای مردِ فرگان و کابل ،
ای مردِ شکی و شیروان ،
ای مردِ گنجه و بادکوبه ،
ای مردِ کوهستان داغستان
ای برگزیده ی اهورمزدا
ای برانگیخته ی یهوه
ای فراخوانده ی مردوک
ای مردِ پارس ، ماد و پارت .
ای مردِ سرزمین زابل و سیستان .
ای مردِ اوش ، ای مردِ سند ،
ای مردِ پهنه ی کردستان .
ای مردِ ایرانویچ ،
ای مردِ همه ی ایران ،
ای آزاد کنندهی تبار یهود ،
ای مسیح ، ای ذوالقرنین ،
ای کوروش ،
ای آزادگی بخش انسان ،

کورش
ترا با زبان ،
نماز نتوان برد .
ترا با سخن ،
نیایش نتوان کرد .
ترا با شعر ،
نتوان ستود .
ای کوروش
ای برافکننده ی برده داری۲

دوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷ ـ هوشنگ طالع

۱ ـ دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر
کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست
۲ ـ من برده داری را برافکندم (منشور کوروش بزرگ – بند ۲۶)

نظرات