خانه » خبرها » بیانیه شورای عالی رهبری حزب پان ایرانیست

پاینده ایران

شورای عالی رهبری حزب پان ایرانیست که همواره به پایداری و شادابی بیشتر صفوف تشکیلاتی حزب می اندیشد، با توجه به شرایط زمانی کشور و برای ایران، همه ی تصمیم های قبلی خود در سال های گذشته در خصوص صدور احکام اخراج را ملغی اعلام می نماید و امیدوار است این اقدام دراوج اقتدار و همبستگی کنونی تشکیلات حزب پان ایرانیست، با استقبال همه ی نیک خواهان ایران و پیروان اندیشه ی پان ایرانیسم قرارگیرد.

پاینده ایران

دهم خرداد ماه ۱۳۹۹

نظرات