هموندي

      حزب پان ايرانيست از همه ي ايرانيان ميهن پرست و آزاده عضو مي پذيرد , چنانچه تمايل داريد براي پيوستن اقدام نماييد

 

پاينده ايران

در دل پاينده ايران پيامي نهفته است

پاینده ایران

پياميست به روشني خورشيد آريايي و خروشندگي شيرانش و به گستردگي همه دشت ها و كوهها و درياهايش. به فره هي و شكوهمندي تاريخ ديرينه اش و فرازمندي و گستردگي نخستين شهرآييني اش.

پياميست به تو اي كسي كه خود را ايراني ميداني ولي ايران را نمي شناسي به تو اي كسي كه ميهن بزرگت به نيرنگ دشمنان به كشورهاي كوچكتر تكه تكه گشته است .

به تو اي فرزند رشيد ميهن كه در ايرانستانهاي جدا گشته از پيكر سرزمين مادر، روزهاي اسارت را سپري مي سازي و جداي از هم ميهنان، جور بيگانگان را بر دوش مي كشي. به تو اي ايراني كه در شهرهاي پرافتخار و تاريخي مام ميهن، بخارا و سمرقند بسر مي بري و زنجير بندگي حكومتهاي ستمگر را بر گردن خود استوار مي بيني. به تو اي هم ميهن كه زندان جدايي را به نيرنگ ميهنت افغانستان ناميده اند. و بتو اي كرد دلير كه نياكانت نخستين پرچمدار پادشاهي ميهنت بودند و امروز با پراكندگي ات آرمانهاي ايران بزرگ را در جدايي سياه مي بيني.به تو ای ایرانی ِ جای گرفته در قفقاز که که میان کشورهای بی پایه و دولت هایی ساختگی در میان فقر و خفت ،در بادکوبه و شروان و گنجه به سر می بری!

پاينده ايران سرود نگهداشت پاسارگاد و پارسه را در برابر ويرانگريهاي نيروهاي اهريمني مي سرايد. پاينده ايران چكامه پيروزي ايرانيان بر انيرانيان ،آزادگي بر بندگي ،نيك فرجامي بر بد فرجامي ِ ايرانيان است. پاينده ايران ستايش است .سخن گفتن با نوشين روان كورش است كه اندر آن واژه ي "دوباره مي سازمت ايران" نگاشته شده . دروديست بر همه ايرانيان از كيومرس تا سوشيانس و فروغيست بيكران در ژرفناي پندار ،گفتار و كردار سپنتايي ي ايرانيان باستان ،كه ايدون مي خروشند: دگرباره نام ايران و ايراني در جهان به درخشش درخواهد آمد .دوبار ايران ،ايران خواهد شد و ايرانيان ،ايراني.پاينده ايران سلام آريايست، درود و بدرود ايرانيان  است.
پاینده ایران
 

سرور دکتر میرانی دار فانی را وداع گفت

سی ام دی 88

ابراھیم میرانی فرزند برومند خوزستان و عضو شورای رھبری حزب پان ایرانیست درگذشت

پاینده ایران
شامگاه دیروز سرور دکترابراھیم میرانی عضو شورای رھبری حزب پان ایرانیست در اھواز چشم از
جھان فروبست. سرور دکتر میرانی از اندامان دیرگام حزب پان ایرانیست در خوزستان بود. ایشان
نزدیک به پنجاه سال در سمتھای گوناگون، از جمله معاون دبیر مسئول حزب و عضو شورای رھبری
حزب پان ایرانیست ، با پشتکاری و وفاداری مبارزه کرد.
او که وکیل پایه یک دادگستری بود، از حقوق قانونی بسیاری از آزادیخواھان دربند ایرانی دفاع کرد.
البته از او جز این ھم انتظاری نمیرفت؛ زیرا که وی خود ھمواره در صف نخستین مبارزات آزادیخواھانه
پیگیر و خستگی ناپذیر میکوشید. در درازای زندگی پربار خود، لحظه ای از تلاش در راه آزادی و
برپایی مردمسالاری در ایران درنگ نکرد.
سرور دکتر میرانی به اندیشۀ پان ایرانیسم باور راسخ داشت. در سالھایی که او در شورای رھبری حزب
پانایرانیست مبارزه می کرد، شورا از دیدگاه ژرفنگر و رھنمودھای کارساز او بھره گرفت. یاد و جای
ویژه او ھمواره در قلب ما باقی خواھد ماند و ما ھرگز چھره شاداب و مصمم او را فراموش نخواھیم کرد.
درگذشت این رادمرد پان ایرانیست را به خانواده ھای گرامی میرانی و خسروی، ھمچنین به اندامان شورای رھبری و دیگر پان ایرانیستھا در درون و بیرون از ایران تسلیت می گوییم.
در این روزھای سرنوشت ساز، که ندای آزادیخواھی مردم ایران به گوش ھمۀ جھانیان رسیده است،جای  این مبارز راستین در میان آزادیخواھان ایران خالی خواھد بود. روانش شاد و یادش گرامی باد.

بیست و نھم دیماه ۱۳۸۸ برابر با نوزدھم ژانویه ٢٠١٠
دفترهای برونمرزی حزب پان ایرانیست

 | نظرات  خوانندگان