خانه » خبرها » احضار سروران مهندس رضا کرمانی و فرهاد باغبانی به دادگاه انقلاب

سروران مهندس رضا کرمانی و فرهاد باغبانی برای چند مین بار به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در حزب پان ایرانیست به دادگاه انقلاب احضار شدند . دادگاه این متهمان در روز  هجدهم تیرماه مصادف با سالروز واقعه ی کوی دانشگاه برگزار خواهد شد.

نظرات