خانه » بیانیه ها, تازه ها » رزمنده ایرانپرست سرتیپ احسان پزشکپور درگذشت

سرتیپ احسان پزشکپور یار دیرگام و آرمانخواه پان‌ایرانیست و برادر شادروان محسن پزشکپور، بنیانگذار حزب پان‌ایرانیست، پس از چند هفته بستری بودن در دوازدهم فروردین‌ماه ۱۳۹۰ در بیمارستانی در پاریس چشم از جهان فرو بست. شادروان احسان پزشکپور، چه در لباس نظامی در پیش از انقلاب، و چه پس از انقلاب، همواره قلبش برای ایران می‌تپید و آرزویش این بود که ایران را آزاد، سرافراز و سربلند ببیند.

او مبارزی نستوه بود که تا هنگام بدرود گفتن به این جهان خاکی لحظه‌ای از مبارزه برای آزادی و برقراری حاکمیت ملی در ایران باز نایستاد. روانش شاد که راه مقدسش پر رهرو خواهد بود.

دفترهای برونمرزی حزب پان ایرانیست

چهاردهم فروردین ۱۳۹۰

نظرات