خانه » بیانیه ها, تازه ها » مهندس رضا کرمانی دبیرمسئول پیشین حزب پان ایرانیست درگذشت
سرور رضا کرمانی

سرور رضا کرمانی

مرگ چنین خواجه نه کاریست خرد …

با اندوه بسیار باخبر شدیم که سرور مهندس رضا کرمانی، یار دیرگام، مبارز نستوه و دبیرمسئول پیشین حزب پان ایرانیست، بامداد امروز در بیمارستان صنعت نفت تهران جهان خاکی را بدرود گفت.
سرور کرمانی از نوجوانی در کنار دیگر یاران پان ایرانیست خود چون شادروانان محسن پزشکپور، دکتر محمدرضا عاملی تهرانی، و مهدی صفارپور کوششهای سیاسی خود را آغاز کرد و تا آخرین لحظهای که توان داشت از مبارزه در جهت استقرار حاکمیت ملی و علیه خودکامگی هیئت حاکمه باز نایستاد.
این ایرانیار گرانبار، در درازای بیش از شش دهه کوششهای اجتماعی، سهم بسزایی در پرورش نسلهای دوم و سوم پانایرانیست داشت. تنها آموزش تئوریک او نبود که به شاگردانش درس میداد. پایمردی و استقامت او خاری بود در چشم سران خودکامۀ جمهوری اسلامی و درسی عملی بود برای شاگردانش.
در دهههای چهل و پنجاه خورشیدی، بمدت چند سال مسئول تشکیلات حزب پانایرانیست در خوزستان بود. بسیاری از پانایرانیستهای آن دیار، از جمله خود من، بخش عمدهای از آموزشهای پانایرانیستی خود را مدیون آن رادمرد روانشاد هستیم. در همان سالها بمدت کوتاهی، به سمت شهرداری خرمشهر برگزیده شد. در آن دوران کوتاه، چنان خدمات شایانی انجام داد که او را بعنوان یک شهردار نمونه زبانزد همگان کرده بود.
بارها، و بیشتر در سالهای اخیر، وزارت اطلاعات و قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی او را بازداشت و زندانی کردند. تا زمانی که جان به جانآفرین سپرد هنوز تحت تعقیب مزدوران نظام قرار داشت. بسیاری از یاران و شاگردان او هم اکنون در زندانهای مخوف آن رژیم ایرانستیز بسر میبرند.
راه او راه آزادگی، یگانگی، و سرفرازی ایران بود. روانش شاد که راهش همیشه پررهرو خواهد بود.

از سوی سازمانهای برونمرزی حزب پانایرانیست
ناصر پل

یک پاسخ به “مهندس رضا کرمانی دبیرمسئول پیشین حزب پان ایرانیست درگذشت”

  1. آن قدر کوچک تر از آنم که درباره ات سخنی بگویم حیف که تو رفتی ما ماندیم

    پاسخ