پاسخ دکتر حسن کیانزاد به آقای امید نوری پور

جناب آقای امید نوری پور نماینده حزب سبز پارلمان آلمان تا حالا کجا بودید و پیش روی مردم لب به سخن نمی گشودید؟ . در درازای دهه های گذشته در کدامین نشست سیاسی اپوزیسیون جمهوری جنایتکار و مافیایی و سرکوبگر اسلامی و تظاهرات ضد رژیم بویژه در برلین شرکت کرده و سخن گفتید؟. بله شما نماینده مردم آلمان هستید اما از سویی دیگر یک انسان با شناسه ایرانی و می پذیریم باورمند به دموکراسی و حقوق بشر که شما را بر پایه سوگندی که به قانون اساسی آلمان خورده اید موظف میدارد که از حقوق بشر و حرمت انسانی در هر گوشه جهان که زیر پا گذارده میشود و ستم بر مردمان روا میگردد آشکار ا وآگاهانه بدفاع بر خیزید. شما میگویید در تماسهای تان با حکومتگران سرکوبگر و مافیایی اسلامی با آنها از حقوق بشر و پایداری اش سخن بمیان آورده اید . آیا در درازای این ۴۰ سال گذشته کنش های خاموش و بی سر وصدای شما و حزب تان و همچنین دولت های آلمان کمترین دگرگونی در شیوه های رفتاری فاشیستی ملایان و شکنجه گران و آدم کشان رژیم ستمگر اسلامی بوجود آورد. پاسخ جناب نوری پور ” نه” است. سخن از مذاکرات ” برجام ” بمیان میآورید که از آن پشتیبانی کردید که جمهوری اسلامی بمب اتم نسازد. اما حقیقت این است که دولت اوباما با کمک اتحادیه اروپا و در صف نخستین اش دولت آلمان با قرارداد برجام دست حکومتگران و نهاد های سرکوبگرش سپاه و بسیج را در سرکوب مردم ایران باز گذاشتید و روشن بگویم ” حقوق بشر و حرمت انسانی ایرانیان را ” بپایش قربانی کردید. اتحادیه اروپا و بویژه دولت های آلمان، فرانسه و انگلیس و در آ نهنگام دولت اوباما دارای این درک و تدبیر نبودند و هنوز هم نیستند که مشکل ملت ایران ” برجام ” نیست مشکل ملت ایران این حکومت جنایتکار مذهبی سیاسی اسلامی است که باید برکنار شود. و در این راستا است که مردم زبر ستم ایران نیاز به پشتیبانی از جهان آزاد و دولتهای آن ، احزاب و نهاد های دموکراتیک دارند. اینکه شما اکنون بر انگیخته ازسخنان نماینده AFD که حال بهر دلیلی آشکارا بیان گردید و بسیاری از ایرانیان از ایشان سپاسگزاری کردند، بجوش آمده اید قابل درک است اما انتظار ما ایرانیان سالیان دراز از شما و بویژه سبز ها و جناب نوری زاد ایرانی این بود که پشت تریبون مجلس بروند و سیاست های انسان ستیز ، بربرانه و انسان کش جمهوری ستمگر اسلامی را سخت محکوم کنند. اما شما این کار را نکردید. رقیب سیاسی شما در مجلس از این فرصت بهره برده و رقبای سیاسی را مات کرده است. یکبار دیگر جناب نوری پور ، برجام مشکل جامعه ایران و مردم ایران نیست . ملت ایران با این دیکتاتوری .خون آشام دست بگریبان است. مشکل بیش از دو سوم مردم ایران تهیه روزانه نان و آب است. روحانی خود سخن از ۶۰درصد مردمی میکند که زیر خط فقر زندگی میکنند. از ” برجام” دست بردارید . از مردم ایران پشتیبانی کنید. و آنهم آشکارا و نه در پشت درهای بسته با آدم کشان. بفرمایید این گوی و این میدان . هنوز دیر نشده است. از نمایندگان همگرایی ملی ایرانیان ” هما ” دعوت بفرمایید که در نشستی باشما و دیگر نمایندگان حزب تان در مجلس به سخن بنشینیم.

دکتر حسن کیان زاد

نظرات