خانه » بیانیه ها, تازه ها » برگزیدن ابراهیم رئیسی را به ریاست قوه قضائیه شدیداً محکوم می کنیم

پاینده ایران                                                بیست و دوم اسفندماه ۱۳۹۷

برگزیدن ابراهیم رئیسی را به ریاست قوه قضائیه شدیداً محکوم می کنیم

ابراهیم رئیسی که به همراه سه تن دیگر عضو “هیئت مرگ” بود و از آمران قتل هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ بود، از سوی رهبر جمهوری اسلامی به ریاست قوه قضائیه برگزیده شده است.  جای شگفتی نیست که تبهکاری چون خامنه ای جنایتکار دیگری چون رئیسی را مسئول رسیدگی به دادگستری کشور بکند. این در حالی است که هر دو تن باید مورد تعقیب قانونی برای جنایت علیه بشریت قرار بگیرند. قوه قضائیه جمهوری اسلامی که همواره اسباب تمسخر جهانی بوده است، تحت ریاست رئیسی، گام بلندتری برای بیداد هرچه بیشتر بر مردم ایران برمیدارد.

ما به دیگر مدافعان حقوق بشر پیوسته و خواستار جلوگیری از این انتصاب هستیم. از همه آزادیخواهان جهان می خواهیم که فریاد رسای مردم ایران را بشنوند که زمان پایان دادن به بی عدالتی در ایران فرا رسیده است.  از همه میخواهیم که دست بدست هم داده و همگی کوشش خود را دو چندان کنیم تا این جانیان را به پای میز دادرسی بکشانیم.

به امید آن روز.

 

جبهه ایرانگرایان تشکیل شده از رنسانس ایرانی، حزب مشروطه ایران، سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست

 

نظرات