خانه » بیانیه ها, تازه ها » هرگونه صدای تجزیه طلبی را در گلو خفه خواهیم کرد

پاینده ایران
بیان‌نامه حزب پان‌ایرانیست

هرگونه صدای تجزیه طلبی را در گلو خفه خواهیم کرد

بار دیگر مزدوران بیگانه و این بار روز ۲۷ مه ۲۰۱۸ ( ۶ خرداد ۱۳۹۷ ) در استکهلم پای تخت سوید، گرد آورده شدند .
این نخستین کوشش غرب و شرق برای گرد‌هم آوردن عناصر دست نشانده برای خیال خام تجزیه‌ی ایران نیست و فرجامین آن هم نخواهد بود .
افرادی با ادعای نمایندگی سازمان‌های ساختگی که بدون دودلی مورد تایید بستگان خود نیز نیستند ، به عنوان نمایندگان تیره‌های ایرانی و زیر نام « ملیت‌های ایران » ، با ادعای نمایندگی تیره‌های ایرانی ، آن‌هم زیر نام « ملیت های ایران فدرال » ، از سوی دستگاه های اطلاعاتی بیگانگان ، گردهم آورده شدند .
آنان با پیچیدن نسخه‌ی فدرالیسم با نام « ایران فدرال » ، در این نشست چند نفره ، به یکدیگر بشارت می‌دادند که با این برنامه ، ایران را تکه پاره خواهند کرد و کاری را که شیخ‌خزعل‌ها ، پیشه‌وری‌ها و قاضی‌محمدها نتوانستند به پایان برند ، اینان با چتر حمایتی غرب و شرق ، به پایان خواهند برد ؟!
شایان توجه این است که در بیانیه‌ی پایانی نشست مزدوران بیگانه ، به اصطلاح کمیسیون‌ها و شوراهایی برای مشخص‌کردن مرزهای قومیِ سرزمین‌های خودمختار آینده در ایران [؟!] مسئول نموده‌اند ؟!
ملت ایران علیرغم فساد حاکم و غفلت حکومت ، همیشه همه‌ی صداهای تجزیه‌طلبانه را در گلو خفه کرده است و این‌بار نیز این صدا‌ها را درگلو خاموش خواهد کرد .
پاینده ایران
۲۵ خرداد ۱۳۹۷
حزب پان ایرانیست
( هیات اجرایی / هاج )

نظرات