خانه » بیانیه ها » پیروزی جنبش آزادیخواهانه مصر و پشتیبانی مردم ایران

پاینده ایران

سرانجام پس از چند هفته مقاومت، مبارزات مردم مصر به ثمر رسید و دیکتاتور دیگری را به تاریخ سپرد. پیروزی جنبش آزادیخواهانه ملت دیرپای مصر را شادباش می‌گوییم. امیدواریم که این خیزش مردمی همچنان در مسیر درست خود باقی بماند و به برقراری حکومتی دموکراتیک و سکولار در آن کشور کهنسال بینجامد.

تردیدی نیست که جنبش‌های آزادیخواهانۀ ملت‌ها تأثیر متقابل بر یکدیگر دارند. کمتر رسانۀ خبری بود، که درگزارش روزانۀ خود در چند هفتۀ گذشته، مقاومت حماسه‌آفرین جوانان مصری را یادآور دلاوریهای پرافتخار زنان و جوانان ایرانی در سال ۱۳۸۸ نداند. اعتراض مسالمت‌جویانه شیرزنان و دلاورمردان ایرانی سرمشقی شد برای همۀ مردمی که هنوز در زیر یوغ استبداد رنج می برند.

گزارش‌های رسیده حاکی است که جوانان ایرانی درصددند تا در روز بیست‌وپنجم بهمن به خیابان‌ها بیایند و پشتیبانی خود را از خیزش مردمی مصر نشان دهند؛ و هم بار دیگر فریاد آزادیخواهی خود را به گوش جهانیان برسانند. اعتراض مسالمت‌آمیز حق طبیعی مردم است. همانگونه که ارتشیان مصر این حق مردم را محترم شمردند و به خواست مردم تمکین کردند؛ امیدواریم که نیروهای نظامی و انتظامی در ایران هم در برابر مردم سر احترام و تمکین فرود آورند و سرنوشتی نامبارک را برای خود رقم نزنند.

از نیروهای نظامی و انتظامی در ایران – از جمله ارتش، سپاه و بسیج – می‌خواهیم از رویاروئی و مقابله با مردم پرهیز کنند و از آنان در برابر لباس شخصی‌های جانی دفاع کنند. پیروی از دستور مافوق در ارتکاب جرم، دلیل تبرئه از جرم نخواهد بود. وظیفه شما نگهداری و پشتیبانی از خواهران و برادران هم‌میهن خودتان است و نه حفظ نظام غیرانسانی و ضدایرانی جمهوری اسلامی.

خواست ملت ایران داشتن حکومتی است که برگزیدۀ مردم باشد. حکومتی که در برابر ملت خود پاسخگو باشد. حکومتی که حقوق فردی و شهروندی همۀ ایرانیان را رعایت کند. حکومتی که اولویت‌های آن بر پایۀ منافع ملی استوار باشد. این خواست ملت ایران، خواست و حق مدنی هر ملتی است. رژیم نامشروع ولایت فقیه سی و دوسال است که این حق را از مردم ایران سلب کرده است.

دفترهای برونمرزی حزب پان‌ایرانیست

بیست و سوم بهمن ۱۳۸۹

نظرات