خانه » تازه ها, مقالات » “ایران، ایران خواهد ماند و نخواهد مٌرد”

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۵ – ۱۳ ژوئن ۲۰۱۶

پاینده ایران

15_اوژن اکبری

“ایران، ایران خواهد ماند و نخواهد مٌرد”
ذکر جمله بالا ازکنت دوگوبینوی فرانسوی شاید بتواندتلنگری بر کسانی باشد که در این هیاهو و آشفته بازار، در حال آشفته گویی و هذیان گویی هستند،اینان بداند درست است اکنون سنگ خارا –ایران-در دره ایی برهوت آرامیده است و روی ان فرسوده و تیزی آن گرفته شده است، اما هنوز همان سنگ خارا است و هنگامی که بچرخش افتاد توان چیرگی بر هزاران نیرو را دارد.
حضرت ایت الله دکتر حیدری و دیگر هم اندیشانشان در ایران هر روز به بهانه های واهی و پشتیبانی از حقوق مردم پیرامونی کشور، سازی نو می نوازند و خوش رقصیها می کنند، و عده ای بی خبر و عده ای دیگر اجیر شده و عده ای دیگر فرصت طللب پشت سر ایشان و امثال ایشان شروع به رقصیدن می کنند، و در این توهمند شاید از این پوستین چیزکی بدست آید،و چنان چهره ی حق بجانبی به خود گرفته اند، گویی همه ی ظلم های عالم در حق ایشان و هم اندیشانشان شده است، در عین حال افراد یا گروه ها و احزابی که با امور و فرمایشات گهربار! ایشان و هم فکرانشان مخالفت کنند را با ابزار قدرتی که در دست دارند به تهدیدات امنیتی و بهتانهای سیاسی و تفرقه افکنانه محکوم می کنند!!! حضرت ایت الله دکتر حیدری ما در پی تفرقه ایم یا شما؟!!! ابزار قدرت در دست ماست یا شما؟!!! در این چند دهه اخیر که کشور به این حال نزار و نحیف افتاده ما بر منصب قدرت بودیم یا شما؟!!!عملکرد غلط ما کشور را چنین نموده است یا شما؟!!! در بوجود آوردن جو امنیتی و انگ چسباندن به مخالفان خود- بویژه پان ایرانیست ها که دل سوزانه با راه کارهای منطقی خود هشدار ها دادند تا از بوجود آمدن بحران در کشور پیش گیری شود –ما بودیم یا شما؟!!!.
شما و امثال شما از فقر، از بی عدالتی، از نابرابری و هزاران موضوع دیگر چنان سخن می گویید،گویی تازه پس از دهه ها آمده اید و بوستانی را که تحویل داده اید حال بجای ان بوستان، خرابه ایی را تحویل گرفته اید،!!!!نه چنین نیست حضرت دکتر آیت الله.جناب دکتر، اوضاع اگر چنین پریشان هست، که هست، از صدقه سر مدیریت و اندیشه ایدولوژی ناکارامد شما هاست!! خرده ای اگر هست، که هست، نشات گرفته از فکر و اندیشه شماهاست!! هرچند کار شما از خرده گذشته است!
حضرت دکتر آیت الله، با طرح و بیان کردن موضوعاتی همچون تغییر نام شهرها که نماد مقاومت ملت ایران در دفاع مقدس هستند و یا با پیش کشیدن حق اقوام و تبدیل کردن آن به یک گفتمان، در پی چه هستید؟!!، جناب دکتر به طور قطع به یقین مشاورانی دارید که آگاهی لازم را در مورد تغییر نام نماد ها دارند، در پستوی اندیشه ی شما و هم اندیشانتان چه موضوعی می گذرد که می خواهید دست به چنین امر خطیری بزنید؟!! گویا از عواقب آن نا آگاهید؟!! یا شاید هم با آگاهی، خطر آن را با جان و دل خریده اید تا هدف مهم تری را که در پستوی ذهنتان است را اجرا کنید.
حضرت دکتر ایت الله، بهتر نیست پیش از پرداختن به چنین موضوعات عبث و بیهوده ایی که هیچ مشکلی از مشکلات عدیده ملت را حل نخواهد کرد، به رتق فتق امور که اوضاع و احوال نزار جامعه امروز نتیجه ی بی تدبیری شما و دیگر هم منصبانتان است بپردازید،هر چند مگر نباید بی تدبیری و ناتوانی خود در امور را به گونه ایی برای ملت توجیه نمایید!!!، حضرت دکتر ایت الله، طرح و بیان کردن این قبیل موضوعات، پیرو همان بی تدبیری هاو ناتوانی های شماهاست، چرا که بر شاخه نشسته اید و در حال بریدن بن هستید!!!مراقب باشید!! بن بریده نخواهد شد،ریشه این بن به درازای خود تاریخ است. بن با بی تدبیری شماها آسیب دیده است، اما بریده نخواهد شد.گرچه بر شاخه ایی که شماها نشسته اید هیچ اعتباری نیست که آن شاخه نشکند، که اگر شکست، که شکسته هم خواهد شد، آن گاه ممکن است از بالا…..!!!!. دیری نمی پاید سنگ خارا بچرخیدن خواهد افتاد، چرخیدن سنگ خارا در تاریخ این کهن دیار بارها و بارها رخ داده است و نامهربانان به خود را درنوردیده است،بر شاخه نشستن و بن بریدن چیزی جز مظهرالعجایب بودن نیست.
در پایان چیزی جز این نمی توان گفت: حقا که مظهر العجایبید!!!!
ایران، ایران خواهد ماند و نخواهد مُرد.
پاینده ایران
اوژن اکبری

 

کانال خبری پان ایرانیست
https://telegram.me/paniranist
@paniranist

نظرات