Home » Posts tagged with "بحرین"

Posts tagged with "بحرین"

گفتگوی بهرام مشیری با دکتر حسن کیانزاد درباره ی موضوع بحرین

گفتگوی بهرام مشیری با دکتر حسن کیانزاد درباره ی موضوع بحرین

خرداد. ۲۴ | چندی پیش بهرام مشیری در برنامه ی تلویزیونی سرزمین جاوید با طرح مطالبی در پیرامون سخنرانی تاریخی محسن پزشکپور (سرور پندار) در مجلس شورای ملی...

جدایی بحرین – بخش دوم

جدایی بحرین – بخش دوم

اردیبهشت. ۳۱ | جدایی بحرین از مام میهن؛ یکی داستان است پر آب چشم … دهم اردیبهشت ۱۳۸۷ تظاهرات حزب پان ایرانیست روبروی سفارت امارات عربی همراه با شعارهایی...

جدایی بحرین – بخش نخست

جدایی بحرین – بخش نخست

اردیبهشت. ۳۱ | موضوع جدایی بحرین از ایران در سال ۱۳۴۹ آخرین بخش غم انگیز از تاریخ تجزیه ایران زمین از ۲۰۰ سال پیش تا کنون است. آن دوره در فضای سیاسی کشور موافقان...

بیانیه ی چهار تن از ملی گرایان زندانی در پیرامون حوادث بحرین

بیانیه ی چهار تن از ملی گرایان زندانی در پیرامون حوادث بحرین

اردیبهشت. ۲ | شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۰ حدیث غم انگیز دموکراسی (متن کامل بیانیه ۴ تن از زندانیان سیاسی بند۳۵۰ اوین ) کمیته مدافعان حقوق بشر ایران : ابوالفضل عابدینی...

از جنبش مام میهن، بحرین به تکان آمد، قفقاز کی آغاز می کند

از جنبش مام میهن، بحرین به تکان آمد، قفقاز کی آغاز می کند

اسفند. ۱۵ | نشانی مقاله در تارنمای سازمان جوانان حزب پان ایرانیست جنبش بحرین از این حیث حائز اهمیت است که ساختار متصلب و ناهمگون با بافت تاریخی و فرهنگی...