خانه » تازه ها, مناسبت ها » وضعیت حکومت ایران در داخل و منطقه، اهمیت حیاتی کوبانی و کردها برای ایرانیان و برای ایران

میز کرد سیاسی : برنامه ای از رادیو مانی ( جهار شنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۱۴ )
دگتر حسن کیانزاد ،حشمت رئیسی و بهرام آبتین : وضعیت حکومت ایران در داخل و منطقه، اهمیت حیاتی کوبانی و کردها برای ایرانیان و برای ایران .

 

Dr.Kianzad 39_n

نظرات