خانه » تازه ها, مناسبت ها » گاتهای زرتشت و رستاخیزفرهنگی ایران (بخش نخست)

دکتر خسرو خزاعی پردیس
۲۰ اوریل ۲۰۱۴

‫هم میهنان و دوستان ارجمند، با بهترین درودها

بازی سرنوشت چنین خواست که ما ایرانیان پس از ۱۴۰۰ سال برای بار دوم در تاریخ شاهد شکست و درهم شکستن فرهنگ و هویت و شناسه خود بشویم.
این بزرگترین عاملی شد که از همان نخستین روزهای این فاجعه به ژرفنای چهار هزار سال تاریخ خودمان برویم و کوشش کنیم که با دیدگاه نوئی ، ارزشهای پیشرونده و پیشبرنده فرهنگی و نمادهای نیرومند این فرهنگ را از زیر خروارها خاکستر تاریخ بیرون بیاریم و زندگی را دوباره به آن تزریق کنیم تا بتوانیم فرهنگ و هویت درهم شکسته خودمان را به کمک این ابزارها بازسازی کنیم.
در راستای این جستجو و در میان این ارزشها و نماد ها بزرگترین و نیرومندترین آنها یعنی زرتشت کهن و کتاب گاتهای او که سده ها بود از حافظه تاریخی ایرانیان پاک شده بود دوباره باز شناسی شد و بدوران خود آوردیم . چون اورا کلید زرین این باز سازی هویتی و فرهنگی خود شناختیم.
در این راه کل اندیشه و جهان بینی و هستی شنا سی زرتشت و کاربرد عملی آن در جامعه و زندگی امروزی ما برای ساختن یک جامعه پیشبرنده و خوشبخت و شادی آفرین دوباره پژوهش وبازنگری گردید.
این شناسائی نوین نه تنها در هزار و چهارسد سال گزشته بلکه در دوهزارو سی سد سال گزشته یعنی از زمان فروپاشی شاهنشاهی هخامنشی بی سابقه است. چون هیچگاه آگاهی های ما در باره زرتشت و اندیشه های او ودیدگاه و جهان بینی او بگستردگی امروز نبوده است.
در این ویدئو کلیپ که نخستین بخش از یک سری ویدئو است، کوشش میکنیم تا فرهنگ و جهان بینی و هستی شناسی زرتشت، و کار برد عملی آنرا برای پی ریزی یک زندگی خوشبخت و شاد و یک جامعه پیشرو و پیشبرنده به روشنی بازگو کنیم.
ویدئو کلیپ ،گاتهای زرتشت و رستاخیز فرهنگی ایران

نظرات