Home » Posts tagged with "پذیرش سهم کم‌تر از 50 درصد در دریای مازندران ( کاسپیان ) در حکم تجزیه و خیانت به ملت ایران است"

Posts tagged with "پذیرش سهم کم‌تر از 50 درصد در دریای مازندران ( کاسپیان ) در حکم تجزیه و خیانت به ملت ایران است"

پذیرش سهم کم‌تر از ۵۰ درصد در دریای مازندران ( کاسپیان ) در حکم تجزیه و خیانت به ملت ایران است

پذیرش سهم کم‌تر از ۵۰ درصد در دریای مازندران ( کاسپیان ) در حکم تجزیه و خیانت به ملت ایران است

تیر. ۲۷ | پذیرش سهم کم‌تر از ۵۰ درصد در دریای مازندران ( کاسپیان ) در حکم تجزیه و خیانت به ملت ایران است هم میهنان گرامی،   دو قرارداد قانونی، تعهدآور...