Home » Posts tagged with "وضعیت حکومت ایران در داخل و منطقه، اهمیت حیاتی کوبانی و کردها برای ایرانیان و برای ایران"

Posts tagged with "وضعیت حکومت ایران در داخل و منطقه، اهمیت حیاتی کوبانی و کردها برای ایرانیان و برای ایران"

وضعیت حکومت ایران در داخل و منطقه، اهمیت حیاتی کوبانی و کردها برای ایرانیان و برای ایران

وضعیت حکومت ایران در داخل و منطقه، اهمیت حیاتی کوبانی و کردها برای ایرانیان و برای ایران

مهر. ۲۴ | میز کرد سیاسی : برنامه ای از رادیو مانی ( جهار شنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۱۴ ) دگتر حسن کیانزاد ،حشمت رئیسی و بهرام آبتین : وضعیت حکومت ایران در داخل و منطقه،...