Home » Posts tagged with "هموطنان به جان آمده از بدکاری های حکومت اسلامی!"

Posts tagged with "هموطنان به جان آمده از بدکاری های حکومت اسلامی!"

هموطنان به جان آمده از بدکاری های حکومت اسلامی! ( دعوتی عام)

هموطنان به جان آمده از بدکاری های حکومت اسلامی! ( دعوتی عام)

تیر. ۲۲ | هموطنان به جان آمده از بدکاری های حکومت اسلامی! در گردهمائی و کنگرهء سکولار دموکرات های ایران شرکت کنید! دعوتی از شخصیت ها، سازمان ها و کوشندگان...