Home » Posts tagged with "« هفتم آبان » روز جهانی کورش بزرگ فرخنده باد"

Posts tagged with "« هفتم آبان » روز جهانی کورش بزرگ فرخنده باد"

« هفتم آبان » روز جهانی کورش بزرگ فرخنده باد

« هفتم آبان » روز جهانی کورش بزرگ فرخنده باد

آبان. ۸ | پاینده ایران « هفتم آبان » روز جهانی کورش بزرگ فرخنده باد شکوه و بزرگی ملت ایران ، در این است که هرگز در درازای تاریخ زرینِ خود ، نه « بت‌پرست...