Home » Posts tagged with "هفتم آبان ، روزجهانی کورش بزرگ"

Posts tagged with "هفتم آبان ، روزجهانی کورش بزرگ"

هفتم آبان ، روزجهانی کورش بزرگ

هفتم آبان ، روزجهانی کورش بزرگ

آبان. ۷ | هفتم آبان ، روزجهانی کورش بزرگ ‫‫‫‫۷ آبان ۱۳۹۷ کوروش ترا با زبان ، نماز نتوان برد . ترا با سخن ، نیایش نتوان کرد . ترا با شعر ، نتوان ستود . کوروش ای...