Home » Posts tagged with "مخالفان حکومت چه می کنند؟"

Posts tagged with "مخالفان حکومت چه می کنند؟"

مخالفان حکومت چه می کنند؟

مخالفان حکومت چه می کنند؟

فروردین. ۲ | میزگرد سیاسی مخالفان حکومت چه می کنند؟ با شندگان : دکترحسن کیانزاد، دکتراحمد تاج الدینی ، جهانگیر لقایی و میرزا آقا عسگری مانی برنامه ای از...