Home » Posts tagged with "شورای ملی ایران"

Posts tagged with "شورای ملی ایران"

توضیح ضروری درباره منشور پیشنهادی شورای ملی ایران و مسئله فدرالیسم

توضیح ضروری درباره منشور پیشنهادی شورای ملی ایران و مسئله فدرالیسم

آبان. ۱ | شورای ملی در چند روز گذشته گروهی از هم میهنان طی تماس با ما، پرسشهایی را درباره پذیرش یا عدم پذیرش فدرالیسم، در قالب بند یازده «منشور شورای...