Home » Posts tagged with "روزملی شدن صنایع نفت در سراسر کشور ، خجسته باد"

Posts tagged with "روزملی شدن صنایع نفت در سراسر کشور ، خجسته باد"

روزملی شدن صنایع نفت در سراسر کشور ، خجسته باد

روزملی شدن صنایع نفت در سراسر کشور ، خجسته باد

اسفند. ۲۷ |     ۲۹ اسفند روزملی شدن صنایع نفت در سراسر کشور ، خجسته باد روز ۲۹ اسفند ۱۳۲۹  مبارزه‌ی بزرگ و بی‌امان ملت و مردم ایران برای کوتاه کردن...