Home » Posts tagged with "حمایت از کارگر، حمایت از زندگی"

Posts tagged with "حمایت از کارگر، حمایت از زندگی"

حمایت از کارگر، حمایت از زندگی

حمایت از کارگر، حمایت از زندگی

آذر. ۲ | بیانیه حزب پان ایرانیست: حمایت از کارگر، حمایت از زندگی پاینده ایران هم میهنان گرامی؛ در شرایط وخیم اقتصادی که در اثر سوء مدیریت حاکمیت مذهبی...