Home » Posts tagged with "بیانیه حزب پان ایرانیست درباره کشتار مردم کازرون"

Posts tagged with "بیانیه حزب پان ایرانیست درباره کشتار مردم کازرون"

بیانیه حزب پان ایرانیست درباره کشتار مردم کازرون

بیانیه حزب پان ایرانیست درباره کشتار مردم کازرون

اردیبهشت. ۲۸ | بیانیه حزب پان ایرانیست درباره کشتار مردم کازرون پاینده ایران حاکمیت مذهبی در آغاز ماه رمضان که آن را مبارک می داند مردم معترض کازرون را به...