Home » Posts tagged with "بازداشت"

Posts tagged with "بازداشت"

سرور مصطفی بادکوبه ای چامه سرای پان ایرانیست بازداشت شد

سرور مصطفی بادکوبه ای چامه سرای پان ایرانیست بازداشت شد

اردیبهشت. ۱۲ | چندی است مصطفی بادکوبه ای در بازداشت نیروهای امنیتی بسرمی برد.وی که با اشعار میهن پرستانه خود همواره محافل ادبی را به نام ایران آذین می کرد...

بازداشت میلاد دهقان و حجت کلاشی از اندامان حزب پان ایرانیست در اهواز

بازداشت میلاد دهقان و حجت کلاشی از اندامان حزب پان ایرانیست در اهواز

بهمن. ۱ | سروران مبلاد دهقان و حجت کلاشی امروز صبح در مراسم سالگرد فوت سرور دکتر ابراهیم میرانی, مسئول تشکیلات حزب در خوزستان , بازداشت شدند این در حالی...