درفش شیر و خورشید

 

بیانیه ی حزب پان ایرانیست :
حزب پان ایرانیست در انتخابات شرکت نمی کند
پاینده ایران
هم میهن، حزب پان ایرانیست در طول هفت دهه حیات سیاسی، به منظورایجاد عدالت سیاسی، عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی و استقرار حاکمیت ملت ، مبارزات بی امانی را پی گرفته و پاسداری از مصالح و منافع ملت ایران را هدف کوشش های خود قرار داده است. اینک نیز که دولت جمهوری اسلامی درتدارک برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از همه امکانات تبلیغاتی بهره می برد ضرورت دارد خاطر نشان سازد که حزب پان ایرانیست به دلیل مغایرت آشکار ساختار و نظامات انتخاباتی با اصول حاکمیت ملت، در اینگونه انتخابات شرکت نکرده و نخواهد کرد.
پاینده ایران
تهران – حزب پان ایرانیست
بیست و دوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

سازمانهای برونمرزی حزب پان ایرانیست
همبستگی‌ ملی‌ . یکپارچگی ایران . حاکمیت ملت
هم میهن گرامی‌: برای ایرانی یکپارچه، آزاد، آباد، سربلند و دمکرات با حاکمیت ملت به ما بپیوندید
[email protected]

http://www.paniranism.info

کنون ای هم وطن ای جان جانان / بیا با ما بگو پاینده ایران

نظرات