مصاحبه با دکتر حسن کیانزاد از حزب پان ایرانیست ایران و عضو هیات امنای نهاد مردمی پیرامون نشست ضد ایرانی برگزار شده در باکو

http://www.youtube.com/watch?v=jLdomfLfaAE&safe=active

نظرات