Home » Posts tagged with "گردهمایی حزب مشروطه"

Posts tagged with "گردهمایی حزب مشروطه"

سخنرانی دکتر حسن کیانزاد از حزب پان ایرانیست در گردهمایی حزب مشروطه

سخنرانی دکتر حسن کیانزاد از حزب پان ایرانیست در گردهمایی حزب مشروطه

خرداد. ۲۳ | دوستان گرامی با درود. دکتر حسن کیانزاد البته شکی نیست که من امروز بسیار خوشحال هستم که پس از شاید آخرین بار در پاریس جناب عبدالرضا کریمی عزیز...