Home » Posts tagged with "مصاحبه نواده ی سردار ملی با رادیو آزادگان"

Posts tagged with "مصاحبه نواده ی سردار ملی با رادیو آزادگان"

روز نجات آذربایجان برای همیشه گرامی باد

روز نجات آذربایجان برای همیشه گرامی باد

آذر. ۲۰ | روز نجات آذربایجان برای همیشه گرامی باد! بیانیه ی تاریخی حزب پان ایرانیست و شادباش به مناسبت سالروز رهایی آذربایگان مصاحبه ی رادیو آزادگان...