Home » Posts tagged with "فیلسوف گذار / به مناسبت زادروز هفتادسالگی دکتر جواد طباطبایی"

Posts tagged with "فیلسوف گذار / به مناسبت زادروز هفتادسالگی دکتر جواد طباطبایی"

فیلسوف گذار / به مناسبت زادروز هفتادسالگی دکتر جواد طباطبایی

فیلسوف گذار / به مناسبت زادروز هفتادسالگی دکتر جواد طباطبایی

آذر. ۲۵ | فیلسوف گذار / به مناسبت زادروز هفتادسالگی دکتر جواد طباطبایی ۲۵ آذر ۱۳۹۴ محمد ایمانی طباطبایی به عنوان کسی که وضعیت بحران ژرف ایران بر لبۀ...