Home » Posts tagged with "سپندارمذگان ( روز زن ومهر ) بر همه ایرانی تباران خجسته باد"

Posts tagged with "سپندارمذگان ( روز زن ومهر ) بر همه ایرانی تباران خجسته باد"

سپندارمذگان ( روز زن ومهر ) بر همه ایرانی تباران خجسته باد

سپندارمذگان ( روز زن ومهر ) بر همه ایرانی تباران خجسته باد

بهمن. ۲۹ | واژه اسفند و سپَندارمَذ یا سپندارمذگان   واژه فارسی «اسفند» (اسپند) در زبان فارسی امروز، از واژه پهلوی «سپندارمت-Spandarmat» و اوستایی «سپِنتَه...