Home » Posts tagged with "دکتر حسن کیانزاد"

Posts tagged with "دکتر حسن کیانزاد"

سخنرانی دکتر حسن کیانزاد از حزب پان ایرانیست در گردهمایی حزب مشروطه

سخنرانی دکتر حسن کیانزاد از حزب پان ایرانیست در گردهمایی حزب مشروطه

خرداد. ۲۳ | دوستان گرامی با درود. دکتر حسن کیانزاد البته شکی نیست که من امروز بسیار خوشحال هستم که پس از شاید آخرین بار در پاریس جناب عبدالرضا کریمی عزیز...

گفتگوی بهرام مشیری با دکتر حسن کیانزاد درباره ی موضوع بحرین

گفتگوی بهرام مشیری با دکتر حسن کیانزاد درباره ی موضوع بحرین

خرداد. ۲۴ | چندی پیش بهرام مشیری در برنامه ی تلویزیونی سرزمین جاوید با طرح مطالبی در پیرامون سخنرانی تاریخی محسن پزشکپور (سرور پندار) در مجلس شورای ملی...