Home » Posts tagged with "حمزه حسن: آل سعود قادر به مهار آتشی که در منازل دیگران برافروخته نیست"

Posts tagged with "حمزه حسن: آل سعود قادر به مهار آتشی که در منازل دیگران برافروخته نیست"

حمزه حسن: آل سعود قادر به مهار آتشی که در منازل دیگران برافروخته نیست

حمزه حسن: آل سعود قادر به مهار آتشی که در منازل دیگران برافروخته نیست

تیر. ۱۵ | حمزه حسن: آل سعود قادر به مهار آتشی که در منازل دیگران برافروخته نیست ۱۵ تیر ۱۳۹۳ یکی از مخالفان سرشناس عربستان سعودی با اشاره به حوادث دو روز...