Home » Posts tagged with "تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران"

Posts tagged with "تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران"

تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران

تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران

تیر. ۲۲ | تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران ۲۲ تیر ۱۳۹۳ شهرداری تهران به مدیران خود دستور داد که تنها از کارمندان مرد در دفتر خود استفاده و در صورت امکان...