Home » Posts tagged with "تشدید رکود در بخش مسکن بر اثر سیاست هاى غلط دولت"

Posts tagged with "تشدید رکود در بخش مسکن بر اثر سیاست هاى غلط دولت"

تشدید رکود در بخش مسکن بر اثر سیاست هاى غلط دولت

تشدید رکود در بخش مسکن بر اثر سیاست هاى غلط دولت

مرداد. ۱۸ | تشدید رکود در بخش مسکن بر اثر سیاست هاى غلط دولت ۱۸,  امرداد , ۱۳۹۵ حسن محتشم، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه...