Home » Posts tagged with "تسلیت به بازمانده گان زلزله غرب کشور و ملت ایران"

Posts tagged with "تسلیت به بازمانده گان زلزله غرب کشور و ملت ایران"

تسلیت به بازمانده گان زلزله غرب کشور و ملت شریف ایران

تسلیت به بازمانده گان زلزله غرب کشور و ملت شریف ایران

آذر. ۲ | ‫تسلیت به بازمانده گان زلزله غرب کشور و ملت شریف ایران       ‫ ‫سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست جان باختن هم میهنان گرامیمان را در...