Home » Posts tagged with "تجمع بختیاری‌ها در حمایت از همتباران کوبانی"

Posts tagged with "تجمع بختیاری‌ها در حمایت از همتباران کوبانی"

تجمع بختیاری‌ها در حمایت از همتباران کوبانی

تجمع بختیاری‌ها در حمایت از همتباران کوبانی

مهر. ۱۹ | تجمع بختیاری‌ها در حمایت از همتباران کوبانی ۱۸ مهر ۱۳۹۳ ایرانشهر یکپارچه ،ایرانزمین متحد تعدادی از فرزندان بختیاری ایرانزمین، این تبار والا...