Home » Posts tagged with "تبریک به جدایی نادر از سیمین"

Posts tagged with "تبریک به جدایی نادر از سیمین"

شادباش به اصغر فرهادی

شادباش به اصغر فرهادی

اسفند. ۱۰ | اصغر فرهادی به نام خداوند جان و خرد پاینده ایران حزب پان ایرانیست موفقیت فیلم جدایی نادر از سیمین در صحنه​ی جهانی را به اصغر فرهادی، تهیه کنندگان...