Home » Posts tagged with "این زبان، مغولی نیست"

Posts tagged with "این زبان، مغولی نیست"

این زبان، مغولی نیست

این زبان، مغولی نیست

شهریور. ۱۷ | این زبان، مغولی نیست ۱۷  شهریور ,۱۳۹۵   ناصر همرنگ – روزنامه شرق همرنگدر خبرها آمده بود دولت پس از مطالعات گسترده و در راستای همبستگی ملی...