Home » Posts tagged with "ایران پیشتاز در اهدای داوطلبانه خون"

Posts tagged with "ایران پیشتاز در اهدای داوطلبانه خون"

ایران پیشتاز در اهدای داوطلبانه خون

ایران پیشتاز در اهدای داوطلبانه خون

خرداد. ۲۰ | ایران پیشتاز در اهدای داوطلبانه خون ۱۹ خرداد ۱۳۹۳ بر اساس آخرین گزارش منتشره توسط سازمان جهانی بهداشت از ۱۵۱ کشور مطالعه شده در این زمینه ۶۰...