Home » Posts tagged with "ایران بزرگ"

Posts tagged with "ایران بزرگ"

غفران بدخشانی: هویتم در بستر فرهنگ ایرانی و زبان فارسی تعریف می شود

غفران بدخشانی: هویتم در بستر فرهنگ ایرانی و زبان فارسی تعریف می شود

اردیبهشت. ۱۱ | غفران بدخشانی در گفتگو با سازمان جوانان پان ایرانیست: روزگاری این مرزهای دروغین و سدهای تحمیلی میان ساکنین ایران بزرگ برداشته می‌شود روشنک...