Home » Posts tagged with "امید دهدار زاده"

Posts tagged with "امید دهدار زاده"

امید دهدارزاده، فعال پان ایرانیست توسط تجزیه طلبان عرب به ضرب چاقو مجروح شد

امید دهدارزاده، فعال پان ایرانیست توسط تجزیه طلبان عرب به ضرب چاقو مجروح شد

مهر. ۱ | امید دهدار زاده پان ایرانیست خوزستان – بر اساس خبرهای رسیده، سرور امید دهدارزاده از اعضای حزب پان ایرانیست در خوزستان روز گذشته ۵ شنبه ۳۰...

امید دهدار زاده از اعضای سازمان جوانان پان ایرانیست، در منزل خود در شهر اهواز بازداشت شد

امید دهدار زاده از اعضای سازمان جوانان پان ایرانیست، در منزل خود در شهر اهواز بازداشت شد

بهمن. ۲۵ | امید دهدار زاده شب گذشته امید دهدار زاده از اعضای سازمان جوانان پان ایرانیست، در منزل خود در شهر اهواز بازداشت شد. دلیل بازداشت ایشان را شعار...