Home » Posts tagged with "احکام سنگین برای جوانان معترض به اردوغان در ترکیه"

Posts tagged with "احکام سنگین برای جوانان معترض به اردوغان در ترکیه"

‫احکام سنگین برای جوانان معترض به اردوغان در ترکیه

‫احکام سنگین برای جوانان معترض به اردوغان در ترکیه

اسفند. ۲۳ | ‫احکام سنگین برای جوانان معترض به اردوغان در ترکیه ۲۳ اسفند ۱۳۹۳ حکم محکومیت زندان یک دانشجو به دلیل شرکت در اعتراضات ۲۰۱۳ پارک گزی و “دیکتاتور”...